TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 • Địa điểm: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
 • Website: www.vnuf.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: LNH
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Nông - Lâm
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 33
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 12
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 84%
 • Học phí:

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National University of Forestry, viết tắt VNUF) là một trường đào tạo đa ngành bậc đại học và sau đại học ở Việt Nam.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 90
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 48
  2. Dạy học: 102
  3. Công bố bài báo khoa học: 67
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 167
  5. Chất lượng người học: 184
  6. Cơ sở vật chất: 18

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 4.635
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 47 %
 • Tổng số giảng viên: 430
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 46,0%

Học phí:

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       7 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình