Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Thông tin chung về Trường Đại học Y Dược Thái Bình

 • Địa điểm: Số 373, phố Lý Bôn, thành phố Thái Bình, Thái Bình
 • Website: http://www.tbump.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: YTB
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sức khỏe
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 7
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 4
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 98%
 • Học phí: 18.500.000 - 24.500.000 đồng/năm

Trường Đại học Y Dược Thái Bình (ThaiBinh University of Medicine and Pharmacy) là một trường đại học chuyên ngành Khoa học Sức khỏe tại Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập ngày 23/7/1968, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực khối ngành khoa học sức khỏe, đa ngành, đa cấp có chất lượng; nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, cung cấp dịch vụ và sản phẩm; vì mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 44
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 87
  2. Dạy học: 33
  3. Công bố bài báo khoa học: 44
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 56
  5. Chất lượng người học: 33
  6. Cơ sở vật chất: 127

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 6.357
 • Tỷ lệ học viên sau đại học:
 • Tổng số giảng viên: 359
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 28,1%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 2 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 0 chương trình