TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 • Địa điểm: Số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: www.hcmulaw.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: LPS
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Pháp luật
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 5
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 9
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 94%
 • Học phí:

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý lớn nhất tại Việt Nam và là cơ sở đào tạo luật lớn nhất phía Nam. Hiện tại, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân lực phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở hội nhập cơ sở hai (miền Nam) của Trường Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 61
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 93
  2. Dạy học: 80
  3. Công bố bài báo khoa học: 23
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 30
  5. Chất lượng người học: 14
  6. Cơ sở vật chất: 142

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 8.867
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 5 %
 • Tổng số giảng viên: 278
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 26,3%

Học phí:

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       1 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình