Trường Đại học Phenikaa

Thông tin chung về Trường Đại học Phenikaa

 • Địa điểm: Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội
 • Website: https://phenikaa-uni.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: DTA
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Dân lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 31
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 0
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 98%
 • Học phí: 20.000.000 - 75.000.000 đồng/năm

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 41
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 33
  2. Dạy học: 126
  3. Công bố bài báo khoa học: 14
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 4
  5. Chất lượng người học: 62
  6. Cơ sở vật chất: 20

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 2.947
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 0 %
 • Tổng số giảng viên: 712
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 56,2%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 4* UPM
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 5 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 0 chương trình